fbpx
חיפוש

צוואות וירושות

צוואה הינה מסמך משפטי שבמסגרתו אדם מצווה מה יעשה ברכושו לאחר מותו.

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים. ואילו במקרה בו אדם אינו כותב צוואה, הבעלות על רכושו תעבור ליורשיו על פי הדין, כפי שנקבע בחוק הירושה. בנוסף לנושא חלוקת הרכוש, מצווה יכול להעביר מסר אישי על רגשותיו ועל ערכיו וזאת באמצעות צוואה מוסרית – לצוואה זו אין תוקף משפטי מחייב.

צוואה היא מסמך בר תוקף אם היא נעשית באחת הדרכים הקבועות בחוק הירושה

סוגי צוואות

  • צוואה בכתב יד – צוואה בכתב יד היא צוואה הכתובה בכתב ידו של המצווה, אותה יכול לערוך כל אדם באופן עצמאי וללא עלויות.
  • צוואה בפני עדים – צוואה בפני עדים היא צוואה הנערכת בנוכחות שני עדים לפחות, שאינם הנהנים מהצוואה.
  • צוואה בפני רשות  – צוואה בפני רשות היא צוואה שמוגשת לגורם רשמי או נעשית באמצעותו. נציג רשות יכול להיות: שופט, חבר בית דין דתי, רשם של בית משפט או נוטריון.
  • צוואה בעל פה – צוואה בעל פה היא צוואה "שכיב מרע" הנאמרת בעל פה על ידי המצווה, בפני שני עדים, מבלי שהוא עצמו יצטרך להכין כל מסמך כתוב. אפשרות זו נועדה למקרים בהם אין לאדם כל יכולת, בשל מצבו, לערוך צוואה באחת משלוש הדרכים האחרות. אם המצווה נותר בחיים, תהיה הצוואה תקפה רק חודש מקרות הנסיבות שבגינן היה צורך בצוואה בעל פה.

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (למעט צוואה בעל פה שנערכת בנסיבות של שכיב מרע)

רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

מי רשאי לערוך צוואה – כל אדם שמלאו לו 18 שנים רשאי לערוך צוואה, למעט אם הוא פסול דין. יודגש כי על פי סעיף 26 לחוק הירושה, צוואה יכולה להיכתב רק על ידי המצווה. צוואה שלא על פי הדין אינה תקפה.

הפקדת צוואה – אדם שערך צוואה יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר. עם זאת, אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא אחרי מותו ותישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

ההפקדה מתבצעת בהתייצבות אישית בלשכת הרשם לענייני ירושה (לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח). ההפקדה כרוכה בתשלום אגרה.

קבלת צוואה מופקדת בחזרה – מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת. לשם כך עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה. לאחר זיהוי המצווה, הרשם לענייני ירושה ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי. החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

יודגש: קבלת הצוואה בחזרה אינה מביאה לביטול הצוואה, והיא תקפה לכל דבר ועניין עד לביטולה או נחתמה צוואה עדכנית במקומה.

שינוי /תיקון צוואה – אדם שעורך צוואה, רשאי על פי דיני הירושה, לשנותה ככל שיחפוץ. ניתן לשנות או לתקן צוואה באמצעות עריכת צוואה חדשה. הצוואה החדשה מבטלת את הצוואה הישנה. לפיכך, צוואה המכילה תנאי שלא ניתן לשנותה, מעלה חשד שנכפה על המצווה לכתוב צוואה לטובת אדם ספציפי, ללא אפשרות לשנותה. לכן, תנאי מעין זה, בטל מיסודו.

צוואה הדדית

צוואה הדדית הינה הוראה בצוואה בכתב, המייצרת הסתמכות של בני זוג ורצון משותף של הורשה לאחר מות אחד מבני הזוג. צוואה הדדית מבטיחה כי בן הזוג הנותר לא יוריש בעתיד את הרכוש המשותף למישהו אחר. עם זאת, יודגש, כי בן הזוג שנותר בחיים יכול להמשיך לעשות שימוש ברכוש המשותף או חלקו בהמשך חייו כיצד שימצא לנכון, למעט עריכת צוואה חדשה, אלא אם יוותר על הירושה שקיבל על פי צוואת בן הזוג שהלך לעולמו.

ביטול צוואה הדדית –  כל עוד שני בני הזוג נמצאים בחיים, ניתן לבטל את הצוואה ההדדית בהודעה בכתב לבן הזוג השני, לפיה הצוואה ההדדית שנערכה מבוטלת.

מימוש צוואה של אדם שנפטר

כדי שצוואה של אדם שנפטר תיכנס לתוקף ויהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין הזוכים (היורשים) אשר רשומים בצוואה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה".

אם האדם שנפטר לא ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את העיזבון (הירושה) בין היורשים החוקיים.

אם האדם שנפטר ערך צוואה, אך היא לא כללה את כל רכושו, ניתן להגיש גם בקשה לצו ירושה כדי שיהיה ניתן לחלק את הרכוש שלא מופיע בצוואה בין היורשים החוקיים.

התנגדות לצוואה

כאשר יש ספק לגבי תוקפה של צוואה שהוגשה לקיום ופורסמה כ"בקשה לצו קיום צוואה", ניתן להגיש התנגדות. התנגדות זו מועלית כאשר קיים חשש כי ייתכן שהצוואה שהוגשה אינה צוואתו הסופית והתקפה של המנוח, או אם קיים חשד כי נערכה בכפייה.

להגשת התנגדות לצוואה ישנם מספר עילות נפוצות. סיבה אחת היא האמונה כי קיימת צוואה מאוחרת יותר, שלא הוגשה ללשכת הרשם לענייני ירושה. ייתכן כי בני משפחה, חברים או מקורבים שהיו בקשר עם המנוח לאחר לכתו עשויים להחזיק בצוואה תקפה שנחתמה כהלכה בנוכחות שני עדים.

תרחיש נוסף המעורר פעמים רבות תחילתו של תהליך התנגדות הוא כאשר צוואה ידועה, המוכרת על ידי משפחתו של המנוח, מוחלפת בצוואה חדשה המורישה את הרכוש לאדם שלא נודע קודם לכן. במקרים כאלה, ניתן להגיש התנגדות לצוואה בטענה כי ההחלטה על כתיבת הצוואה לטובת אדם זר שאינו מוכר למשפחה, הושפעה מלחץ מופרז או בוצעה בתקופה שבה המנוח חסר כשירות פיזית, נפשית או מנטלית.

העילה השלישית השכיחה להגשת התנגדות לצוואה, נוגעת לכושרו המנטלי של המוריש. חיוני שהאדם כותב את הצוואה יהיה בר דעת. אם הוא סובל ממחלה הפוגעת בכושרו המנטלי, כדוגמת אלצהיימר, דמנציה חריפה או מצבים דומים, בית המשפט עשוי שלא לאשר את הצוואה.

צוואה כזו יכולה הייתה להיכתב בכפייה, איום או במצב שבו המוריש לא היה מסוגל לתקן אותה עקב ליקויים פיזיים, נפשיים או קוגניטיביים. מצב זה מוכר בדין כצוואה הנערכת תחת "השפעה בלתי הוגנת" ומהווה בסיס חזק להגשת התנגדות לצוואה.

סיבה נוספת נפוצה להגשת התנגדות לצוואה, נוגעת לאנשים שהיו עדים לחתימת הצוואה או השתתפו ביצירתה. על פי החוק, יש לחתום על צוואה בנוכחות שני עדים לפחות, שאינם נהנים מהצוואה או לערוך את הצוואה בנוכחות עורך דין עצמאי שאינו קשור למשפחה או למכרים של המוטבים. אם נוכח בעת חתימת הצוואה אדם הצפוי לרשת חלק מעיזבון המנוח וישנם עדים לעובדה זו, הדבר עלול לפסול את הצוואה. במקרים כאלה ניתן להגיש התנגדות לצוואה ובית המשפט רשאי להחליט על חלוקת הרכוש על סמך דיני ירושה או ראיות אחרות המעידות על כוונה שונה מהמפורט בצוואה לחלוקת הרכוש.

הדרך הטובה ביותר להימנע מהליכי התנגדות צוואה, היא לערוך את הצוואה בצורה מקצועית בסיוע עורך דין מנוסה.

ירושה

כאשר אדם נפטר מבלי שהותיר אחריו צוואה, על יורשיו החוקיים להגיש בקשה לצו ירושה על נכסיו. מספר חוקי ירושה מסדירים תהליך זה, ומספקים הנחיות ברורות לקבלת הצו. זה כרוך בדרך כלל בהגשת בקשה רשמית לרשם הירושה, יחד עם כל התיעוד הדרוש.

לאחר הגשת הבקשה לצו ירוש המתבצעים השלבים הבאים:

  • רשם הירושה מפרסם בעיתונות היומית הודעה פומבית המודיעה על פטירתו של האדם.
  • מקפידים על תקופת המתנה של שבועיים על מנת לאפשר כל התנגדות לביצוע צו הירושה.
  • לאחר חלוף תקופת ההמתנה, ומשלא הוגשה כל התנגדות, נכנס צו הירושה לתוקף ובית המשפט נותן פסק דין בעניין חלוקת הרכוש בין היורשים החוקיים.

חשוב לציין שכאשר קיימת צוואה, רצונות המנוח המפורטים בצוואה מבוצעים בהתאם. בהיעדר צוואה, הליך הירושה פועל לפי כללי הקרבה המשפחתית והתקנות המפורטות בדיני הירושה.

במהלך תקופת ההמתנה של שבועיים, קיימת אפשרות לצד ג' להגיש התנגדות לקיום הצוואה. לדוגמה, בן זוג עשוי לטעון שאינו מוכר על ידי הציבור כבן זוגו של המנוח, או שמישהו עשוי להציג צוואה חלופית החתומה לכאורה על ידי המנוח. במקרים כאלה צו הירושה נבחן בהרחבה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני.

חוקי ירושה נוספים מתייחסים למחלוקות בין מספר יורשים שאינם מעוניינים לחלק את יתרת נכסיו של המנוח באופן שווה, אלא מבקשים חלוקה לא שוויונית על סמך סיבות שונות. במקרים אלו בית המשפט או בית הדין הרבני מטפל בנושא, ומומלץ מאוד להיעזר בעורך דין מקצועי המנוסה במקרים כאלה, במיוחד כאשר מדובר בנכסים והון משמעותיים.

ראוי להזכיר כי לעיתים מתקשרים בני זוג בהסכמי ממון המתווים את חלוקת הרכוש לאחר שאחד מהם נפטר. במקרים אלו, הסכם הממון מתפקד כסוג של "צוואה" ותופס עדיפות על פני דיני ירושה אחרים במקרה של מחלוקות בנוגע לחלוקת רכוש.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

צו קיום ירושה
צו ירושה

לאחר מותו של אדם, יש כל מיני נושאים שקרובי המשפחה שלו יצטרכו לטפל בהם – קבלת תעודת הפטירה, סגירת חשבון בנק, עצירת תשלומים וכמובן גם כל ההתעסקות סביב הנושא של

קרא עוד >>
הטעות של בית המלוכה הבריטי

אם אתם זוג לפני נישואין או ידועים בציבור, טוב תעשו אם תחתמו על הסכם ממון או הסכם חיים משותפים. צפייה מאוחרת בסדרה "הכתר" שמשודרת בנטפליקס (מומלץ לחובבי הז'אנר) גרמה לי

קרא עוד >>
שאלות נפוצות

צוואה היא מסמך שבו אדם קובע מי יירש את רכושו ואת נכסיו לאחר מותו. ההחלטה האם לערוך צוואה נתונה בידיו של כל אדם לפי רצונו. רק באמצעות צוואה, הנכתבת בהתאם לכללי החוק, יכול אדם להיות בטוח כי לאחר מותו ייעשה ברכושו בדיוק לפי רצונו.

החוק קובע 4 דרכים אפשריות שבהן אדם יכול לערוך צוואה, כך שיהיה לה תוקף משפטי מחייב: צוואה בכתב יד, צוואה בעדים, צוואה בפני רשות, צוואה בעל פה.

הבחירה באיזו דרך לערוך את הצוואה נתונה לבחירתו המוחלטת של המצווה (פרט לצוואה בעל פה, שאותה מותר לערוך רק בנסיבות מסוימות המפורטות בחוק).

הכלל הוא כי במות אדם עובר עזבונו ליורשיו על פי דין, אלא אם הותיר אחריו צוואה.

החוק מפרט שלושה מעגלי ירושה: בן זוג וצאצאים ישירים, הורי המנוח והאחים, הורי הורים ודודים.

כדי שצוואה תיכנס לתוקף, על מי שרשום בצוואה להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה המכונה "בקשה לצו קיום צוואה"

הבקשה כרוכה בתשלום אגרה

כיום, צו לקיום צוואה מונפק באופן דיגיטלי (ממוחשב) ובמקביל לשליחתו למי שהגיש את הבקשה, הוא נשלח גם לגופים שונים, כך שאין צורך להציגו בפניהם

לאחר שמוגשת בקשה לצו קיום צוואה, מפורסמת בעיתונות וברשומות (פרסומים רשמיים של ממשלת ישראל) הודעה על כך שהוגשה הבקשה, כדי לאפשר למי שמתנגד למתן הצו להביע את התנגדותו.

את ההתנגדות יש להגיש לרשם לענייני ירושה בתוך 14 ימים מהיום שפורסמה ההודעה.

הגשת ההתנגדות כרוכה בתשלום אגרה בסכום של 1,036 ₪ (נכון ל-2023).

לאחר הגשת ההתנגדות ובדיקתה, הרשם לענייני ירושה יעביר את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת ההתנגדות לבית-המשפט לענייני משפחה שיכריע בעניין.

פועלים היום ומבטיחים את המחר
צרו קשר עוד היום ונתחיל בתהליך

כתבות נוספות

תוכן שיעזור לך לנתב את חייך

צוואות וירושות

צוואה הינה מסמך משפטי שבמסגרתו אדם מצווה מה יעשה ברכושו לאחר מותו. עם מותו של אדם, עוברים נכסיו ליורשיו. חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים

קרא עוד >>
עורך דין ירושה
עורך דין ירושה

עורך דין ירושה מומלץ מי שצריך לשכור שירותים מקצועיים של עורך דין, ללא קשר לתחום העיסוק שלו או לעניין המדובר, צריך לשים לב להמלצות, להצלחות

קרא עוד >>